KTU Btech Semester 2 Academic Calendar 2016

KTU Semester 2 Academic Calendar

APJ ABDUL KALAM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Academic Calendar Jan 16– July 2016 (Even Semester) 

for II Semester B TechEmoticonEmoticon